Home / Đề Thi VSTEP / Định dạng và đề thi mẫu Vstep

Định dạng và đề thi mẫu Vstep

Định dạng và đề thi mẫu Vstep

Dưới đây là định dạng và đề thi mẫu Vstep cơ bản của Trung Tâm ngoại Ngữ T&G. Mời quý bạn đọc đón xem:

ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI MẪU VSTEP – ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 5 VSTEP.

 

Bài thi

 

Thời gian

Số câu hỏi/nhiệm vụ bài thi 

Dạng câu hỏi/nhiệm vụ bài thi

 

Mục đích

Nghe hiểuKhoảng 40 phút, bao gồm thời gian chuyển câu trả lời sang phiếu trả lời.3 phần, 35 câu hỏi đa lựa chọn (MCQ) 

Thí sinh nghe các đoạn trao đổi ngắn, hướng dẫn, thông báo, các đoạn hội thoại và các bài nói chuyện, bài giảng, sau đó trả lời câu hỏi đa lựa chọn (MCQ) đã in sẵn trong đề thi.

Kiểm tra các tiểu kĩ năng Nghe khác nhau, có độ khó từ bậc 3 đến bậc 5: nghe thông tin chi tiết, nghe hiểu thông tin chính, nghe hiểu ý kiến, mục đích của người nói và suy ra từ thông tin trong bài.
Đọc hiểu 

60 phút, bao gồm thời gian chuyển câu trả lời sang phiếu trả lời.

 4 bài đọc,

40 câu hỏi đa lựa chọn

 

Thí sinh đọc 4 văn bản về các vấn đề khác nhau, độ khó của văn bản tương đương bậc 3-5 với tổng số từ dao động từ 1900-2050 từ. Thí sinh trả lời các câu hỏi đa lựa chọn sau mỗi bài đọc.

Kiểm tra các tiểu kĩ năng Đọc khác nhau, có độ khó từ bậc 3 đến bậc 5: đọc hiểu thông tin chi tiết, đọc hiểu ý chính, đọc hiểu ý kiến, thái độ của tác giả, suy ra từ thông tin trong bài và đoán nghĩa của từ trong văn cảnh.
Viết 60 phút 2 bài viếtBài 1: Viết một bức thư/ thư điện tử có độ dài khoảng 120 từ Bài 1 chiếm 1/3 tổng số điểm của bài thi Viết.

Bài 2: Thí sinh viết một bài luận khoảng 250 từ về một chủ đề cho sẵn, sử dụng lý do và ví dụ cụ thể để minh họa cho các lập luận. Bài 2 chiếm 2/3 tổng số điểm của bài thi Viết.

 

Kiểm tra kĩ năng Viết tương tác và Viết sản sinh.

Nói 12 phút 3 phầnPhần 1: Tương tác xã hội

Thí sinh trả lời 3-6 câu hỏi về 2 chủ đề khác nhau.

Phần 2: Thảo luận giải pháp

Thí sinh được cung cấp một tình huống và 3 giải pháp đề xuất. Thí sinh phải đưa ra ý kiến về giải pháp tốt nhất trong 3 giải pháp được đưa ra và phản biện các giải pháp còn lại.

Phần 3: Phát triển chủ đề

Thí sinh nói về một chủ đề cho sẵn, có thể sử dụng các ý được cung cấp sẵn hoặc tự phát triển ý của riêng mình. Phần 3 kết thúc với một số câu hỏi thảo luận về chủ đề trên.

 

 

 

 

Kiểm tra các kĩ năng Nói khác nhau: tương tác, thảo luận và trình bày một vấn đề.

BẢNG ĐIỂM QUY ĐỔI CỦA ĐỀ THI MẪU VSTEP:

Điểm TBBậc năng lựcMô tả tổng quát
0 – 3,5Không xétKhông có mô tả
4,0 – 5,5 3Có thể hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc hay gặp trong công việc, học tập, giải trí, v.v… Có thể xử lý  hầu hết các tình huống xảy ra lúc đi lại tại khu vực có sử dụng ngôn ngữ. Có thể viết văn bản đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô  tả được những trải nghiệm, sự kiện, mơ ước, hi vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích cho ý kiến và kế hoạch của mình.
6,0 – 8,0 4Có thể hiểu ý chính của một văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, kể cả những trao đổi kỹ thuật  thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản thân. Có thể giao tiếp  ở mức độ trôi chảy, tự nhiên đạt đến mức các giao tiếp thường xuyên này với người bản ngữ không gây khó khăn cho cả hai bên. Có thể viết được các văn bản rõ ràng, chi tiết về nhiều chủ đề khác nhau và có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề có tính thời sự, nêu ra được những ưu điểm, nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau.
8,5 – 10 5Có thể hiểu nhiều loại văn bản khó, dài, và nhận biết được hàm ý. Có thể diễn đạt lưu loát, tức thì, và không thể hiện rõ rệt việc phải tìm từ ngữ diễn đạt. Có thể sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả phục vụ các mục đích xã hội, học thuật và chuyên môn. Có thể viết được các văn bản rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về các chủ đề phức tạp, thể hiện khả năng sử dụng có kiểm soát các kiểu tổ chức văn bản, sử dụng tốt các liên từ, và các phương tiện liên kết.

ĐỀ THI MẪU VSTEP:

PHẦN 1: NGHE HIỂU – VSTEP
Thời gian: Khoảng 40 phút Số câu hỏi: 35

Directions: In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are three parts in this section with special directions for each part. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers in the recording.

There will be time for you to read the instructions and you will have a chance to check your work. The recording will be played ONCE only.

Time allowance: about 40 minutes, including 05 minutes to transfer your answers to your answer  sheet.

PART 1-Questions 1-8

Directions: In this part, you will hear EIGHT short announcements or instructions. There is one question for each announcement or instruction. For each question, choose the right answer A, B, C   or D. Then, on the answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer that you have

Now, let’s listen to an example. On the recording, you will hear:

Woman: Hello. This is the travel agency returning your call. You left a message about the holiday you’ve booked, asking which meals are included in the cost during your stay at Sunny  Hotel. Lunch and dinner are free but if you wish to have breakfast in the hotel, you will need to pay an extra amount of money, depending on what you order. Let me know if I can help you with any other information. Goodbye.

On the test book, you will read:

Which meal is NOT included in the price of the holiday?

 1. Breakfast
 2. Lunch
 3. Dinner
 4. All

The correct answer is A. Breakfast. Now, let’s begin with the first question.

1.   How many languages are taught at Hanoi International Language School?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

2.   What is the boarding time of Flight VN178?

 1. 3.30
 2. 3.45
 3. 4.15
 4. 4.45

3.   What will be happening in Lecture hall 4 next Monday?

 1. An art workshop
 2. An art exhibition
 3. A history lesson
 4. A talk about history of art

4.   Where does the woman live?

 1. Opposite the cinema
 2. Next to Anna Boutique
 3. On Floor 1 of C5 building
 4. On Floor 3 of C5 building

5.   What is the woman doing?

 1. Introducing the sports centre
 2. Selling equipment to the new members
 3. Explaining the rules in the centre
 4. Answering members’ questions

6.   What time do the banks open in winter?

 1. 8.00 a.m.
 2. 8.30 a.m.
 3. 9.00 a.m.
 4. 9.30 a.m.

7.   What is the woman talking about?

 1. How to change the topic of a term paper
 2. When and where to hand in a term paper
 3. How to write a term paper
 4. The list of topics for a term paper

8.   How is the weather today?

 1. Cool all day
 2. Rainy in the early morning
 3. Windy at noon
 4. Sunny during the day

PART 2-Questions 9-20

In this part, you will hear THREE conversations. The conversations will not be repeated. There are four questions for each conversation. For each question, choose the correct answer A, B, C  or D.

Questions 9 to 12. Listen to the discussion between two exchange students Martha and Peter.

9.       How has the man mainly learnt Japanese?

 1. By listening
 2. By speaking
 3. By writing Kanji
 4. By reading aloud

10.   Why did the woman travel to Spain?

 1. To reach her goal
 2. To learn Japanese
 3. To meet her pen friends
 4. To practice her Spanish

11.   According to the woman, why do young people learn language more quickly?

 1. They have friends at
 2. Their brains are
 3. They do not have much concern other than
 4. They find languages easier than the

12.   What is the conversation mainly about?

 1. Learning English
 2. Learning languages
 3. Learning French
 4. Age and learning

Questions 13 to 16. Listen to the conversation between Emma, the tourist and Felipe, a local person from Ecuador.

 1. What does the man say about the Galapagos Islands?
 1. They are
 2. They are a must-visit place for
 3. They are more popular with foreigners than
 4. There are a lot of famous hotels and food

14.   Why are the costs in Galapagos Islands so high?

 1. To improve their service quality
 2. To protect the environment
 3. To attract international tourists
 4. To solve local economic problems

15.   Which place can be compared to the Galapagos in terms of scenery?

 1. The Amazon region
 2. The lowlands
 3. South Ecuador
 4. Ecuadorean countryside

16.  What do the speakers mean by mentioning “more rights”?

 1. Islanders should have more freedom to do
 2. Ecuadoreans should visit the island with more
 3. Tourists should be given more freedom on the
 4. Visitors should be encouraged to visit the

Questions 17 to 20. Listen to the conversation between Todd and Katia.

 1. What is the topic of the conversation?
 1. Ways to get an internship
 2. Methods of studying at university
 3. Contrasts between working and studying
 4. Skills needed in working environment

18.   What does the girl say about presenting skills?

 1. She wanted more practice with
 2. She was not aware of their importance before working.
 3. She didn’t know how to do them in
 4. She taught them to herself at

19.   What does the girl think about making mistakes in the working world?

 1. It’s frequent and
 2. It’s undesirable but
 3. It’s worrying and
 4. It’s annoying but totally

20.   What advice does the girl have for those about going to start working?

 1. Prepare themselves for unexpected situations
 2. Relax and have some fun
 3. Make good transition from university to work
 4. Make their best effort and follow their passion

PART 3-Questions 21-35

In this part, you will hear THREE talks or lectures. The talks or lectures will not be repeated. There are five questions for each talk or lecture. For each question, choose the right answer A, B, C or D. 

Questions 21 to 25. Listen to a presentation about summer job searching. 

21.   What factor deserves initial consideration when a summer job search is launched?

 1. Sort of jobs within the field
 2. Flexible working hours
 3. Employees’ hobbies
 4. Commitment to the job

22.   Why does the speaker mention photography?

 1. To highlight the importance of hobbies in job searching
 2. To illuminate a job search process
 3. To prove the role of local area in job searching
 4. To suggest looking for a job on the internet

23.   What principle does a person necessarily stick to when looking for the second job?

 1. Value the second job over the current one
 2. Ask for the current employer’s permission
 3. Make all the contact out of company time
 4. Have interviews scheduled during official working hours

24.   What behavior will place a candidate at a great advantage in an interview?

 1. Showing up on time
 2. Having a great outfit
 3. Stressing the achievements with the current company
 4. Emphasizing the working experiences

25.   What is of greatest importance for a successful attempt at the job search?

 1. Asking for references from the current company
 2. Referring to what have been achieved in the current job
 3. Getting the track record of the current job
 4. Talking to somebody in the current company for advice

Questions 26 to 30. Listen to a talk about recycling carbon. 

 1. Which process is mainly discussed in the talk?
 1. Producing carbon through photosynthesis
 2. Returning carbon to the atmosphere through decomposition
 3. Recycling carbon into the soil through soil breathing
 4. Maintaining the availability of environmental factors

27.   What happens during decomposition?

 1. Natural elements directly come into the soil when they fall on the
 2. Natural nutrients are produced in death leaves and
 3. Organic matter is absorbed into the soil through some natural
 4. Organic elements are mineralized to CO2.

28.   What does “soil respiration” refer to?

 1. The cycle of minimalizing CO2 in the soil
 2. The stage of decomposing organic matter
 3. The circle when CO2 is recycled
 4. The process when CO2 gets out of the soil

29.   What does the speaker say about the cycle of carbon?

 1. It helps remain carbon in litter for a long
 2. It finishes when CO2 comes out of the soil to the
 3. It is the result of soil
 4. It creates the amount of carbon in the living

30.   What does the example of tropical rainforest and the Arctic Tundra illustrate?

 1. The balance between photosynthesis and decomposition rate
 2. The importance of litter and organic matter in the production of carbon
 3. The effect of environmental factors on photosynthesis and decomposition rate
 4. The way how the nutrient availability stores carbon within the soil

Questions 31 to 35. Listen to a lecture about poor comprehenders. 

 1. What is the talk mainly about?
 1. The difficulties poor comprehenders encounter
 2. The definition of poor comprehender
 3. The reading process of a poor comprehender
 4. The causes and effects of poor comprehension

32.   What can be inferred about poor comprehenders’ level of understanding?

 1. They are better at decoding than reading a text
 2. They are not good at decoding and understanding a
 3. They struggle to reveal what they have
 4. They often have general understanding of the

33.   What is the speaker’s opinion about exploring poor comprehenders?

 1. It is challenging in a regular classroom
 2. It is best to work with one child at a
 3. It requires children to make some questions about the
 4. It is done by asking children to talk about the text in

34.   What does the speaker say about poor comprehenders at primary school age?

 1. They make up the majority of primary
 2. They perform badly in subjects that require higher cognitive
 3. Oral tasks are more difficult for them to achieve than reading
 4. They have greater receptive skills than productive

35.   What is meant about poor comprehenders’ ability to look over their comprehension?

 1. They actually know reasons for their poor
 2. They can monitor their comprehension only
 3. They change their monitoring process when their comprehension has broken
 4. Controlling comprehension is beyond their

This is the end of the listening paper.

Now you have 05 MINUTES to transfer your answers to your answer sheet.

PHẦN 2: ĐỌC HIỂU – VSTEP:

Thời gian: 60 phút

Số câu hỏi: 40

Directions: In this section of the test, you will read FOUR different passages, each followed by 10 questions about it. For questions 1-40, you are to choose the best answer A, B, C or D, to each question. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Answer all questions following a passage on the basis of what is stated or implied in that passage.

You have 60 minutes to answer all the questions, including the time to transfer your answers to the answer sheet.

Example

Read the following passage:

Line 5

FALL WEATHER

 

One of the first things we look for in fall is the first frost and freeze of the season, killing or sending into dormancy the beautiful vegetation you admired all summer long. For some locations along the Canadian border, and in the higher terrain of the West, the first freeze typically arrives by the middle part of September. Cities in the South may  not see the first freeze until November, though a frost is very possible before then. A few cities in the Lower 48, including International Falls, Minnesota and Grand Forks, North Dakota, have recorded a freeze in every month of the year.

 1. When does the first freeze often arrive in the South?
 1. Early September
 2. Mid September
 3. November
 4. Before November

You will read in the passage that “Cities in the South may not see the first freeze until November”, so the correct answer is option C. November.

Để xem đầy Định dạng và đề thi mẫu VSTEP cùng đáp án vui lòng tải file này về: http://www.mediafire.com/view/m1ge6x6yfrzzchh/VSTEP_Documents_submitted_to_DA2020_-_2014%281%29.pdf

About BuiTu

Xem Thêm

Writing Vstep Test và những lỗi thường gặp

Writing Vstep Test và những lỗi thường gặp

Chào các em! Trong tuần này Ngoại Ngữ T&G sẽ cùng các em tìm hiểu về …

One comment

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.